Skip to content

Statut

Statut

Klubu Sportowego

Akademia Tenisowa Masters

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

 

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Akademia Tenisowa Masters i zwane jest dalej Klubem.

§ 2.

Siedzibą Klubu jest miasto Radom. Klub prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.

§ 3.

 1. Klub, jako stowarzyszenie kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej podlega wpisowi do ewidencji na podstawie przepisów ustawy o sporcie.
 2. Klub posiada osobowość prawną.

§ 4.

Klub działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym statutem.

§ 5.

Klub może być członkiem innych organizacji i związków sportowych.

§ 6.

 1. Klub jest organizacją o celach nie zarobkowych a wszelkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczone są na realizację zadań statutowych.
 2. Klub opiera działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7.

Klub używa pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział 2

Cele i środki działania

 

§ 8.

Celem Klubu jest:

1) rozwój i popularyzacja tenisa ziemnego

2) upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

3) wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną

4) promocja i organizacja wolontariatu

§ 9.

1) prowadzenie działalności szkoleniowej i zajęć sportowych,

2) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

3) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych,

4) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,

5) zapewnienie odpowiednich obiektów, urządzeń i sprzętu dla prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej,

6) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi.

7) wychowanie i wypoczynek dzieci i młodzieży przez sport, turystykę i krajoznawstwo

8) organizowanie wśród dzieci i młodzieży projektów profilaktyki uzależnień,

9) organizacje zajęć pozalekcyjnych.

10) kształtowanie rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych

11) organizowanie szkoleń w postaci kursów, treningów i obozów sportowych

12) promocja i organizacja wolontariatu

§ 10

 1. Działalność prowadzona przez Klub, wskazana w § 9. ust. 1-12 jest działalnością nieodpłatną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. W celu zapewnienia środków finansowych niezbędnych do pełnej realizacji zaplanowanych zadań Klub może prowadzić działalność odpłatną w zakresie osiągania celów statutowych.

 

Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 

§ 11.

Członkowie Klubu dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających

3) honorowych.

§ 12.

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła 16 lat (do lat 18 za zgodą przedstawicieli ustawowych),
  2. wniesie pisemną deklarację przystąpienia do Klubu,
  3. zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni w wieku poniżej 16 lat, spełniający warunki określone w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna, która zadeklaruje pomoc finansową lub inny rodzaj wspierania Klubu i zostanie przyjęta przez Zarząd. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu Klubu.

§ 13.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. uczestniczyć w walnych zebraniach z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Klubu oraz oceniać ich działania,
  3. korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu oraz ulg i udogodnień w granicach regulaminów i uchwał Zarządu,
  4. reprezentować Klub w imprezach sportowych i innych,
  5. używać odznak i barw klubowych.
 2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 14.

Do obowiązków członków należy:

1) aktywny udział w działalności Klubu i działania na rzecz jego rozwoju,

2) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,

3) regularne opłacanie składek członkowskich, z wyjątkiem członków honorowych,

4) dbanie o dobre imię Klubu i jego majątek.

§ 15.

 1. Członkostwo ustaje w przypadku:
  1. pisemnego wystąpienia członka, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu,
  2. wykreślenia uchwałą Zarządu za zaleganie ze składkami członkowskimi bądź z powodu nie uczestniczenia w działalności Klubu przez okres 12 miesięcy,
  3. wykluczenia uchwałą Zarządu w razie istotnego naruszenia postanowień statutu,
  4. śmierci członka .
  5. Rozwiązania Klubu.
 2. Od uchwał Zarządu o nie przyjęciu do Klubu, wykreśleniu lub wykluczeniu z Klubu przysługuje- wnoszone za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni- odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie Członków odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie.

 

Rozdział 4

Władze Klubu

 

§ 16 .

 1. Władzami Klubu są;
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Walne Zebranie Członków może dokonywać wyboru Sądu Koleżeńskiego do rozstrzygania sporów między członkami, powstałych w związku z działalnością w Klubie- określając jednocześnie regulamin działania tego Sądu.
 3. Kadencja wybieranych władz Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.

§ 17.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. Może być onozwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający (z ograniczeniami określonymi w § 13 ust.2 i 3 ), a z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 18.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie,
  2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,
  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,
  6. rozstrzyganie w sprawach majątkowych Klubu,
  7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach nabycia, zawieszenia i utraty członkostwa w Klubie oraz innych odwołań przewidzianych statutem,
  8. decydowanie w sprawach, w których statut nie upoważnił władz Klubu,
  9. rozwiązanie Klubu.

§ 19.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:
  1. z inicjatywy Zarządu,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek zgłoszony przez co najmniej ½ ogółu członków Klubu uprawnionych do głosowania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 21 dni od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad każdego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem tego Zebrania.
 4. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, o ile termin był podany w zawiadomieniu.
 5. Walne Zebranie Członków może zadecydować zwykłą większością głosów o tajnym głosowaniu w każdej sprawie.
 6. Walne Zebranie Członków prowadzi przewodniczący wybrany przez to Zebranie . Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego obrad.

§ 20.

 1. Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
 2. Zarząd składa się z 3-5 osób wybieranych przez Walne Zebrania Członków.
 3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, członkowie .
 4. Zarząd powinien ukonstytuować się w ciągu 7 dni od dnia wyborów,
 5. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 6. Uchwały Zarządu są ważne przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i zapadają zwykłą większością głosów.

§ 21.

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
  4. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania i obowiązującymi przepisami prawa,
  5. uchwalanie planów działania i planów finansowych,
  6. powoływanie sekcji i innych jednostek organizacyjnych Klubu,
  7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
  8. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
  9. przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu,
  10. rozstrzyganie sporów między członkami Klubu, o ile nie zostanie wybrany Sąd Koleżeński,
  11. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
  12. ustalanie zasad opłacania wysokości składek i innych opłat oraz świadczeń członkowskich.
 2. Zarząd może uchwalić regulamin swojego działania, określający organizację i tryb jego pracy.

§ 22.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, zastępcę i ewentualnie członka.
 4. Komisja może uchwalić regulamin swojego działania, określający organizację i tryb jej pracy.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu i innych organów wykonawczych Klubu.

§ 23.

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli statutowej i finansowej działalności Klubu,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądanie wyjaśnień oraz usunięcie nieprawidłowości,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności Walnemu Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
  5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 24.

 1. Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu tych władz, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka władz podejmuje władza, której jest członkiem, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu,
 3. Zawieszony lub odwołany członek ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały w tej sprawie. Wniesienie odwołania od uchwały nie wstrzymuje jej wykonania.

§ 25.

Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo uzupełniania swoich składów przez kooptację spośród członków Klubu posiadających bierne prawo wyborcze. Liczba członków tych władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Sekcje Klubu

 

§ 26.

 1. Sekcje są wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Klubu tworzonymi przez Zarząd, grupującymi członków według dyscyplin sportu, wieku lub zainteresowań.
 2. Działalnością sekcji kierują ich kierownicy powoływani przez Zarząd.
 3. Zasady działania sekcji określa Zarząd w swoich uchwałach lub regulaminach, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 5 statutu.

 

Rozdział 6

Nagrody i kary

 

§ 27.

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody, z zachowaniem przepisów prawnych.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§ 28.

 1. Za naruszenie statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
  4. wykluczenia.
 2. Ukaranemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od doręczenia jego uchwały o ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.
 3. Zasady i tryb postępowania w sprawach karania członków może określić Zarząd w odrębnym regulaminie.

 

Rozdział 7

Majątek i fundusze Klubu

 

§ 29.

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Klubu powstaje z następujących źródeł:
  1. składek i opłat członkowskich,
  2. dochodów z własnej działalności statutowej i majątku,
  3. darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej,
  4. dotacji,
  5. innych wpływów.

§ 30.

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród: Prezesa, Wiceprezesa,

Rozdział 8

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

 

§ 31.

 1. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zebranie Członków może uchwalić rozwiązanie się Klubu, o ile sprawa ta była objęta porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminie i w sposób określony w statucie.
 3. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna wyznaczyć likwidatora, określić tryb likwidacji i przeznaczenia majątku Klubu.

Udostępnij:

Back To Top
Search